За втори път областният управител връща заема за инфраструктура

Публикувана 20.09.2013

Областният управител оспори пред Административен съд Пловдив решение 269, изменено с решение 300. Решението касае даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг в размер до 14  200 000 евро от ЕБВР с цел финансиране на проект за възстановяване за пътната инфраструктура на Община Пловдив. При първоначално осъществения контрол от ОУ решението е върнато за прегласуване със следните съображения:

1. Към решението не са приложени поканите до местната общност. 

2. Не са представени доказателства, че предложението за вземане на решение  е разгледано от постоянните комисии за разглеждане и становище. 

3. Не са представени доказателства за предпоставки,наложили прекия избор на ЕБВР, вместо провеждането на процедура по ЗОП за избора на финансираща институция

4. Общинския съвет  незаконосъобразно е прехвърлил на кмета на общината правомощието си- единствено той да актуализира и изменя общинския бюджет.  

При последващия контрол от страна на областния управител отново са констатирани следните пропуски:   

 1. Представени са поканите до местната общност, от които е видно, че не е спазен минимално изискуемият 7 – дневен срок от датата на публикацията до провеждане на общественото обсъждане.

2. Представен документ, удостоверяващ факта за разпределяне на предложението за вземане на решение за разглеждане от постоянните комисии към общинския съвет, но не и документ (становище, предложение и др.) който да отразява резултата от дейността на тези комисии.

3. Представено е писмо от Агенция по обществени поръчки до община Пловдив, в което е изложено принципно становище, че ЕБВР може да се счита за международна организация, спрямо която правилата на Закона за обществените поръчки не се прилагат, но само ако банката осъществява дейността си по процедури и правила, които изрично не позволяват участието й в конкурентни процедури. Такива правила или процедури не са представени към решението на общинския съвет.

4. Коригирана е незаконосъобразната т. 9 от решение № 269, която касае упълномощаването  на кмета за корекции в бюджета 

Изводът  на експертите от областна администрация е, че от първоначално установените пропуски е отстранен само един, което налага оспорването на взетите решения по съдебен ред пред Административен съд.  

Областният управител оспори  пред Административен съд Пловдив решение 32 , с което Общински съвет дава съгласие за поемане на дълг в размер на 3 млн лв  от фонд ФЛАГ за нуждите на реализация на проект за реконструкция на Цар Симеоновата градина. Констатирани са следните нарушения:  

1. В поканата за провеждане на общественото обсъждане не е посочен способ за обезпечаване на дълга.

2. Към момента на общественото обсъждане пред обществеността не е бил представен  за разискване проекта , който ще се финансира с общински дълг.

3. Не е спазен минимално изискуемият 7 – дневен срок от датата на публикацията до провеждане на общественото обсъждане.

4. При общественото обсъждане община Пловдив е заявила, че стойността на проекта ще бъде 8 000 000 лева, а собственият и принос -  3 000 000 милиона лева. В противоречие с тази първоначална позиция в  настоящото решение  стойността на проекта е определена в размер над 11 098 749.91 лева, а собственият принос на общината ще бъде над 6 348 749.91 лева.

Юристите на администрацията отбелязват, че предходното решение с номер 244, което е предмет на съдебен спор е отменено с настоящото решение под номер 302, но тъй като съдържанието се запазва във вида, наложил оспорването, остават и основанията на Областния управител отново да оспори това последващо решение.

Източник: Пресцентър Областна администрация - Пловдив