Шефът на данъчното в Пловдив „забравил” да декларира дялове

Публикувана 23.02.2016

Директорът на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите – Пловдив (ТД на НАП) Венелин Найденов Найденов фигурира в Списъка на лица по чл. 2, ал. 1 от  Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали встъпителни и финални декларации за периода 01.01.2015 г. - 06.11.2015 г., за които проверката по чл. 7 от закона, е приключила със заключение за несъответствие. Това става ясно от публикувания днес доклад на страницата на Сметната палата.

В таблицата с несъответствия, срещу името на Найденов е записано: „Подал встъпителна декларация през 2015 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "ПЕРФЕКТ ТИЙМ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД и "ПЕРФЕКТА-ДЕСИСЛАВА НАЙДЕНОВА" ЕООД, гр. Пловдив.

Припомняме, че Венелин Найденов бе избран за директор на ТД на НАП в Пловдив през август 2015 г. Той встъпи в длъжност след спечелен конкурс в надпревара с още трима кандидати.

В доклада фигурират имената на още четирима магистрати от Пловдив. Това са един окръжен прокурор, двама съдии от Районния и един от Окръжния съд. При тях са открити несъответствия в ежегодните декларации по ЗПИЛЗВДДД, различни видове доходи, извън заеманата длъжност, след съпоставяне с данните, получени от Националната агенция за приходите, където лицата надлежно са обявили доходите си 2014 г.

Прокурорът Димитър Асенов Панайотов не е декларирал за себе си и за съпругата си  доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в общ размер на 4 320 лв.

Съдия Екатерина Стефанова Роглекова от Районен съд – Пловдив не е декларирала данни за съпруга си, касаещи придобиване на дялове в новоучредено дружество "РОГЛЕКОВ" ЕООД, гр. Пловдив.

Нейният колега Кирил Захариев Николов "забравил" да опише доходи от друга стопанска дейност в размер на 1 350 лв. и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в размер на 1 080 лв.

Елена Русева Арнаучкова, съдия в Окръжен съд е подала уведомление, но не е декларирала за себе си и съпруга си доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в общ размер на 2 592 лв.

При заключение за несъответствие Сметната палата уведомява изпълнителния директор на НАП и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

Автор: Антония Атанасова