Философско-историческият факултет на ПУ записва магистри

Публикувана 12.10.2016

Три актуални и иновативни магистърски програми, съобразени с изискванията на професионалните сектори в областта на културния мениджмънт, културния туризъм и социалната медиация организира Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. И трите специалности са в рамките на акредитираното с най-висока оценка направление „Социология, антропология и науки за културата“.

Магистърската програма по културен мениджмънт е разработена за студенти, които искат да прилагат получените знания в културния и творческия сектор. Учебният процес подготвя за управление на културни институции и организации, за методология, концепция и разработване на проекти, управление и оценяване на проекти в областта на културата, организиране, създаване и промотиране на културни събития и продукти. Важна особеност е придобиването на опит в прилагането на нов подход за работа в културния сектор, насочен към участието на гражданите в културния процес (participative approach).

Спецификата на програмата се определя от тясното сътрудничество между университетското преподаване и обучението с партньори от реалния културен и творчески сектор и придобиване на практически умения в европейски контекст. Канят се изявени преподаватели и професионалисти със значим международен опит от културния сектор на Европа. В учебния план са предвидени майсторски класове, в които ще преподават чуждестранни университетски преподаватели и утвърдени експерти в областта на културния мениджмънт от Европа и света. Част от лекциите ще бъдат преподавани на английски език, затова се изисква от кандидатстващите за магистърската програма да владеят английски език.

По програмата „Еразъм+“ и със съдействието на чуждестранни културни институции в България се осигуряват стажове в чужбина, затова владеенето на чужди езици (френски, немски и испански) е предимство. При нужда Пловдивският университет предлага допълнително изучаване на езици чрез своя Департамент за чуждоезиково обучение.

Този нов подход към международен обмен на знания се подкрепя активно от Фондация „Пловдив 2019“, Община Пловдив, Общинския институт „Старинен Пловдив“, Фондация „ЕДНО за култура и изкуства“ (One Foundation for Culture and Arts), Френския културен институт в България, „Гьоте институт“ на Германия, Културния институт на Австрия в България, Испанския културен институт „Сервантес“, ENTATC (Международната асоциация на центровете за обучение по културен мениджмънт), програмата „Еразъм+“ и др.

Магистърската програма „Културен туризъм и културно проектиране“ е разработена за студенти, които искат да се подготвят за професии в сферата на туризма и културата. Програмата е акредитирана и има за задача да даде по-широки теоретични и практически познания за културата като ресурс, за характера на културното наследство на България и Югоизточна Европа и неговото използване в областта на туризма и културните политики. Тя дава знания и обучава в умения за разработване на проекти в областта на културата и туризма.

Практическата насоченост на програмата позволява по време на обучението да се усвоят умения за самостоятелно разработване на проекти в областта на туризма, а също и в социалната и културната сфера. Заедно с това се предлага и обучение по чужд език по отношение на специализираната лексика, което да обогати уменията за бизнес комуникация.

Разработени са три различни учебни плана съобразно с базисната подготовка на студентите: два двусеместриални и един четирисеместриален. Характерна особеност на учебния план е включеният практически стаж, насочен към придобиване на практически умения и прилагане на теоретичните знания в реална работна среда в сферата на културата/туризма. Той се провежда по избор в туристическа агенция, общинска културна институция, туристически информационен център, частна галерия, като студентите следват своите планове за бъдеща професионална реализация.

Магистърската програма „Социална медиация и комуникация“ е насочена към подготовката на медиатори с умения и компетенции за посредничество в комуникацията между хората в съвременния свят.

Усилващите се миграционни вълни, бежанците, свободното движение на хора, сгъстените срещи между различни култури, разделянето и неразбирането на членовете на традиционни досега и на нововъзникващи общности, новите граници, новите институции, които повлияват върху всекидневния ни живот, са предизвикателства, които изискват помощ и посредничество при конфликти и кризи в общности и групи, между индивиди и институции. 

Специалността отговаря и на изискванията на Министерството на правосъдието за подготовка на медиатори, а Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е вписан в регистъра на институциите, които имат право да обучават такива специалисти. Завършилите магистърскатапрограма получават образователно-квалификационната степен „магистър“ и професионална квалификация „социален медиатор“. 

Те могат да се впишат в Единния регистър на медиаторите и да прилагат процедурата по социална медиация в държавни и общински администрации, в неправителствени организации, в бизнес среда, както и при междуличностна и междугрупова комуникация. Завършилите „Социална медиация и комуникация“  могат да работят като социални медиатори на свободна практика и/или в държавни, общински и международни администрации и в неправителствени организации.

Източник: GustoNews