Kаназирева сезира прокуратурата за бариерата на Гребната база

Публикувана 12.06.2019

Председателят на групата общински съветници от “Съюз за Пловдив” Дани Каназирева внася в Окръжна прокуратура сигнал за незаконно монтираната бариера на Гребния канал. Повод са многото сигнали и жалби от граждани, които са принудени да плащат такса, за да преминават по ул. „Ясна поляна“. Администрацията отказа да води диалог с недоволните граждани. 

“Решението за поставяне на тази бариера не е взето от Общински съвет – Пловдив, който е единственият компетентен орган да взима такова решение. Затова не можем да го обжалваме пред Административния съд. Сезираме прокуратурата, която има правомощия да упражнява надзор за законност и защита на обществения интерес и правата на гражданите“, обясни Каназирева. 

Съветничката допълни, че от “Съюз за Пловдив” няколко пъти са се е опитали да проведат среща с администрацията и да намери вариант, който да е в полза и на общината, и на пловдивчани. Такава среща обаче не се е провела. 

Картите, които общината започна да издава след като „Съюз за Пловдив“ настоя за незабавното премахване на бариерата, не решават проблема с достъпа до спортния комплекс.

“Въпросът е принципен. Никой няма право, дори и кметът, да прегражда път и да събира такси“, категорична е Каназирева. 

В сигнала си до Окръжна прокуратура съветничката посочва, че с преграждането на ул. „Ясна поляна“ администрацията грубо нарушава няколко закона. 

1.     За монтажа на бариерата липсва решение на компетентния за това орган – Общински съвет. В разрез с нормативната уредба /ЗМСМА и ЗОС/  ул. „Ясна поляна“ е преградена с решение на Експертния съвет на Общинската комисия по безопасност на движението, който без правно основание е иззел правомощията на Общинския  съвет.

2.      Решението  за затваряне на улицата с бариера  не е публично оповестено и не е изпратено за становище на заинтересовани организации (например, до  всички спортни клубове в засегнатия район). С това се нарушават редица клаузи на АПК. Всеки административен акт, който засяга правата и интересите на неограничен кръг лица, задължително се оповестява на населението.

3.     На законодателно ниво /ЗМСМА, ЗОС, Закон за пътищата, Конституция на България/ е въведено изискването за използване на имотите - общинска собственост, включително и на улици, за трайно задоволяване на обществени потребности в интерес на населението на общината. Улицата като публична общинска собственост е за общо ползване от населението без ограничения в начина на използване /лично или чрез МПС/. Регулирането на достъпа до ул. „Ясна поляна“ на МПС нарушава режима за ползване на публичната собственост и не намира основание в закона.

4.     Въвеждането на контролно-пропускателен режим, какъвто  е случаят с ул. „Ясна поляна“, не е регламентирано в текстовете на чл. 9 от Закона за пътищата. Такъв режим не се съдържа и в Наредбата  за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в Пловдив. 

„Монтирането на бариерата  на ул. „Ясна поляна“ е незаконосъобразно и е извършено от орган без нужната компететност,  с което се нарушава обществения интерес. Съоръжението следва да бъде демонтирано незабавно“, коментира Каназирева. Тя очаква Окръжна прокуратура да изиска от община Пловдив всички необходими документи и да извърши проверка по сигнала с цел да бъде защитен общественият интерес и правата на гражданите.

Източник: GustoNews