Областният управител организира Кръгла маса за водоснабдяването на Пловдив и региона от каскада „Доспат – Въча“

Публикувана 12.06.2019 12:13

Областният управител организира Кръгла маса-дискусия на тема: „Водоснабдяването на гр. Пловдив и населените места от област Пловдив от каскада „Доспат – Въча“ – предпоставка за подобряване качеството на живот и съществен фактор за устойчиво икономическо развитие на региона“.

Кръглата маса, на която са поканени народните представители на 16 и 17 мир, представители на МОСВ, МРРБ, БД ИБР – Пловдив, РИОСВ, ВиК, кметовете на общините Пловдив, Кричим, Перущица, Стамболийски, Родопи, Марица, Куклен, Тракия икономическа зона, КНСБ, АИКБ, КИИП, сдружение „Бизнесът за Пловдив“,  неправителствени организации и граждани, които имат отношение към чистотата на водата в населените места от региона, ще се състои на 17 юни 2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на 2 ет. в Областна администрация-Пловдив, пл. Никола Мушанов №1, гр. Пловдив.

Качеството на обществените услуги определя облика и възможностите за икономическо развитие на всеки един регион, община и населено място. Основно място в този сектор заема дейността ВиК, чрез която се предоставя най-важната и жизнено-необходима услуга на обществото - доставката на питейна вода и отвеждането на отпадъчните води. Дейността и качеството на тази услуга касае всеки един от нас, жители и гости на съответните населени места, нашите домакинства, промишлеността и останалите дейности в сферата на обществени услуги.

Обезпечаването на качествена питейна вода има пряко отношение подобряване условията на живот, здравето и живота на населението, възможността за нормално функциониране на местната икономика и привличане на нови инвестиции за нейното развитие.

През 2013г. Асоциация по ВиК - Пловдив прие Генерален регионален план за водоснабдяване и канализация за обособената територия на „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив, който се явява основния стратегически документ за планиране развитието на ВиК инфраструктурата на територията на област Пловдив. В този документ  обект „Водоснабдяване на гр. Пловдив и околните общини от каскада Доспат-Въча” е включен в средносрочната инвестиционна програма, с програмен хоризонт за реализация и въвеждане в експлоатация 2020-2027г.

Отчитайки изключителната обществената значимост на обекта, през предходните години същият е определен за приоритетен обект в Регионалния план за развитие на регион Централна южна България и Областната стратегия за развитие на област Пловдив.

„Ускорените темповете на икономическото развитие Пловдив и околните населени места през последните години изисква отговорен подход и адекватно планиране развитието на този важен отрасъл, повишаване качеството и ефективността на услугите които същият предоставя”, заяви областният управител Здравко Димитров по повод организираната от него Кръгла маса.

Източник: GustoNews