Обявяват финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната

Публикувана 03.08.2020

Министерството на културата обявява сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Общата сума за финансиране на проекти е 350 000 /триста и петдесет хиляди/ лева.

Допустими кандидати могат да бъдат: културни институти, фондации, сдружения, търговски дружества и др.

Исканата сума не трябва да надвишава 75% от общата стойност на проекта.

Краен срок за подаване на документи: 17.08.2020 г.

Проектните предложения ще се оценяват по следните критерии:

1.        фестивали и конкурси с международно и национално значение;

2.        наличие на фестивална програма/ наличие на регламент за провеждане на конкурса;

3.        устойчивост на фестивала или конкурс във времето;

4.        социален и културен ефект;

5.        експертен потенциал и капацитет на организационните екипи;

6.        ангажираност на местната власт;

7.        зрителски ресурс и развитие на нови публики.

Формулярите за регистрация и кандидатстване могат да бъдат получени от интернет страницата на Министерството - www.mc.government.bg, в раздел „Дирекции по изкуство и култура“, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”.

Документите се подават попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител само чрез лицензиран пощенски оператор, чрез куриер, по електронен път подписани с електронен подпис или сканирани, на е-mail – mc.otdel.music@gmail.com .

Срокът за подаване на документи в Министерство на културата, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”  е  20 календарни дни след датата на публикуване на обявата едновременно в един централен всекидневник и на интернет-страницата на Министерство на културата.

Конкурсната процедура да се проведе съгласно Правилата за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, утвърдени със Заповед №  РД09-218/ 26.03.2019 г., изм. със Заповед № РД09-281/18.05.2020 г.

Краен срок за изпълнение на проектите 31.12.2020 г.

За допълнителна информация на телефони – 02/ 94 00 873 и 02/ 94 00 963 .

Линк с допълнителна информация и формуляр за участие:

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=84&t=710&z=0

Източник: GustoNews