Канят на обществено обсъждане за съфинансирането на Водния проект

Публикувана 25.10.2020

Във връзка с изпълнение на Решение № 22 на Общинския съвет от 11.02.2020г. за осигуряване на съфинансирането на Водния проект, Община Пловдив организира обществено обсъждане за поемане на дълг в размер на 19 млн. лева. То ще се проведе на  03.11.2020 год. /вторник/ от 18.00 часа в залата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20.

Общата стойност на Интегрирания проект за водите е 113 143 706,65 лв., от които БФП 78 884 281,67 лв. и собствен принос 16 608 658,40 лв. без ддс.

Дългът е в размер до максималния, одобрен от Общинския съвет и ще бъде теглен от „Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД (фонд „ФЛАГ”).  

Желаещите граждани могат да се запознаят подробно с документацията на място:

·         Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, деловодството – от 09.00 до 17.00 часа.

·         Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов”№ 1, деловодството – от 09.00 до 17.00 часа. 

Повече за проект ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ - ЕТАП 1“ 

Целта на проекта е да се гарантира оптималното отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания.

Продължителността на проекта е 48 месеца, а с реализирането му ще се гарантира оптималното отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи. 

Ще бъде подменена 13,428 км второстепенна канализационна мрежа, както и 708 сградни отклонения и ще се изгради нов колектор с дължина 2,746 км. С това ще се осигури достатъчен капацитет на системата за нормалното на оттичането на смесените води в дъждовно време, за да не става наводнения. 

Двата колектора (съществуващият и новият), работещи успоредно, ще имат необходимия капацитет за поемане на максималния отток. Ще се намали и честота на аварии по водопроводите, която е главната причина за действителните загуби във водопроводната мрежа.

Източник: GustoNews