общинският съветник от ППГОС „КАУЗА ПЛОВДИВ“ Румяна Толова

Общински съветник пита за проекта "По крепостните стени на Филипопол“

Публикувана 17.11.2020

Питане до кмета на Пловдив отправя общинският съветник от ППГОС „КАУЗА ПЛОВДИВ“ Румяна Толова във връзка с проекта "По крепостните стени на Филипопол“.

Ето пълния текст на документа:

                                                              ПИТАНЕ

              ОТ РУМЯНА ТОЛОВА

общински съветник от ППГОС „КАУЗА ПЛОВДИВ“

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ, 

Като общински съветник съм избрана с подкрепата на жителите на гр. Пловдив и отстоявам и защитавам техните интереси.  Настоящото питане е във връзка с решение Nº 177, взето с протокол Nº 11 от 22.07.2020г.  за проект „По крепостните стени на Филипопол“ , по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. и решение Nº 193, взето с протокол Nº 12 от 05.08.2020 г. за вземане на решение за увеличаване стойността на собствения принос в бюджета на проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, съфинансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  за завършване на втория етап „Многофункционална зала с басейн, топла връзка, с прилежащата им инфраструктура и вертикална планировка“ на обект: „Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ „Любен Каравелов” – сграда 1, ул. „Лютиче” №2, УПИ I -училище, кв.445 по плана на Първа градска част север, град Пловдив“.

Според решение Nº177, взето с протокол Nº 11 от 22.07.2020г. , т.3, се възлага на Кмета на община Пловдив в комисията по подготовка и провеждане на процедурите по ЗОП да включи по един общински съветник от политически представителните групи на общинските съветници, посочен от ръководствата им и един нечленуващ в група общински съветник.

Според решение Nº 193, взето с протокол Nº 12 от 05.08.2020 г. : т. 3. Възлага на Кмета на община Пловдив в комисията по ЗОП да включи по един общински съветник от политически представителните групи на общинските съветници, посочен от ръководствата им и един нечленуващ в група общински съветник, посочен от Председателя на Общински съвет – Пловдив. 

В тази връзка, на основание чл. 80 ал.1 и чл.81 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пловдив, моля да получа устен и писмен отговор на следващата сесия на Общинския съвет на следните въпроси: 

1.      На какъв етап са обществените поръчки по проект „По крепостните стени на Филипопол“, по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. и обществената поръчка за основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ „Любен Каравелов” – сграда 1, ул. „Лютиче” №2, УПИ I -училище, кв.445 по плана на Първа градска част север, град Пловдив“?

2.      Включени ли са общински съветници в комисиите по провеждане, оценка и класиране на следните обществени поръчки:

-  по проект BG16RFOP001-6.002-0014 „По крепостните стени на Филипопол“ , по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. ?

-  Обществена поръчка Nº 18ДГ755/ 21.08.2020 г. по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, съфинансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ?

3.      Ако не са включени, каква е причината да не бъде спазено решение на Общинския съвет?

4.      Кои са упълномощените лица да назначат комисиите и да проведат следните обществени поръчки:

-   по проект BG16RFOP001-6.002-0014 „По крепостните стени на Филипопол“ , по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. ?

- Обществена поръчка Nº 18ДГ755/ 21.08.2020 г. по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, съфинансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ? 

С уважение:

Румяна Толова

Коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“

Източник: GustoNews