Румяна Толова - общински съветник от Коалиция "Кауза Пловдив"

Румяна Толова пита кмета за наднормените нива на шум от заведенията в Пловдив

Публикувана 14.09.2021

Питане до кмета Здравко Димитров отправя на днешната Общинска сесия Румяна Толова– Общински съветник от ППГОС „КАУЗА ПЛОВДИВ“. 

Ето какво заявява тя:

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,           

На 06.08.2020г. в деловодството на Общински съвет – Пловдив е постъпила подписка ( с вх.№ 20X- 139/06.08.2020г.) от 127 жители на кв.“Капана“ във връзка с оплакване за шум от заведенията там, който продължава до 4 часа сутринта, също така от пиянски викове и сбивания. Живущите са получили отговор от кмета на район „Централен“, че няма нормативно-установени нарушения.

Но през последните няколко месеца при нас отново постъпиха многобройни сигнали от граждани, свързани с наднормените нива на шум от заведенията в кв. „Капана“, от заведенията и събития, организирани на „Гребна база“, както и за провеждане на заря в района на ул.“Златю Бояджиев“ от „Гранд хотел Пловдив“. Хората се оплакват, че удълженото работно време на заведенията много често не се спазва и шумът продължава и след 23,00 часа. При провеждане на събития и концерти на Гребната база също многократно продължителността им е била след този час. А зарята в района на посочения хотел през почивните дни се осъществява около и след 23,00 часа. Тъй като посочените места са жилищни квартали, това създава дискомфорт на живущите там и пречи на почивката и съня на тях и децата им. 

Община Пловдив има разработен  „План за действие за намаляване на шумовото  замърсяване  в  околната  среда  на  агломерация  Пловдив”  на  базата  на Стратегическата  шумова  карта  (СШК)  и неговата цел е  управление,  ограничаване  и  намаляване  на шумовото натоварване в околната среда чрез прилагане на мерки и акустично планиране в краткосрочен,  средносрочен  и  дългосрочен  период.  Тези  мерки  трябва  да  се  базират  на случаите,  при  които  превишаването  на  стойностите  на  даден  показател  за  шум  може  да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, както и за запазване стойностите на  показателите  за  шума  в  околната  среда  в  районите,  в  които  стойностите  не  са  надвишени. 

Крайната  цел  е  създаването  на  здравословни  условия  на  живот  на  населението  и опазване  на  околната  среда  от  шум,  чрез  разработването  и  прилагането  на  интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване. Известно е, че шумът  е  един  от  основните  фактори  с  неблагоприятно  въздействие  върху  населението  в  големите  градове.  Той  засяга  хората  както  физически,  така  и  психически, смущавайки  основни  дейности  като  съня,  почивката,  ученето  и  общуването.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински инспекторат към Община Пловдив, приет с Решение № 270,взето с протокол №17 от 14. 07. 2011г.; изм. и доп. с Р. № 309, взето  с  Пр.  № 14  ОТ  02. 08. 2012  г. ; изм. и доп. с Р. № 97, взето  с  Пр.  № 5  ОТ  21. 03. 2013 г. и по-конкретно чл. 5, ал. 1 е посочена основната негова функция, а именно, че той е създаден с цел организация, планиране и координация на контролната дейност за спазването от страна на всички физически и юридически лица, разпоредбите на действащите наредби на Общински съвет Пловдив, законовите и подзаконови  нормативни актове на територията на община Пловдив. Във връзка с това в чл. 6 от Правилника е посочено, че Инспекторатът осъществява контрол по осигуряване и опазване на обществения ред и извършва проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица.      

Но,  Пловдивски общински инспекторат не разполага с денонощен телефон, на който лицата могат да подават сигнали в случай на констатиране на неспазване на удълженото работно време. Това обикновено става на другия или след няколко дни. Разбирате, че няколко дни по-късно няма как да бъде направена констатация на място за минал период и да бъде установено дали в съответния ден и час конкретното заведение е нарушило Наредбата на Обс Пловдив за осигуряване на обществения ред. На сайта на Община Пловдив е посочен телефон за „Гореща линия на Пловдивски общински инспекторат – „Горещ телефон“ 6-111“. При позвъняване на този номер се получава отговор, че „Абонат с такъв номер не съществува“. Единственият вариант е да се позвъни на районното полицейско управление, което обаче не разполага с необходимия уред за замерване на нивата на шум и не могат да вземат отношение към разрешителното за удължено работно време. 

 С оглед на това, на основание чл. 33 ал. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с  чл. 80, ал. 1 от Правилник за дейността и организацията на Пловдивски общински съвет, отправям към Вас следните въпроси:

1. Разполага ли Пловдивски общински инспекторат с уред за измерване нивата на шум и как и кога се използва той към настоящия момент? 

2. Извършват ли се съвместни проверки между представители на ПОИ с РЗИ и Полицията?

3. Извършва ли Пловдивски общински инспекторат регулярни проверки за спазването на  удълженото работно време на заведенията в кв. Капана и заведенията, намиращи се на територията на Гребна база?  Ако да, моля да ми бъдат представени протоколите за извършените проверки. 

4. До колко часа е издадено разрешителното за  провеждане на „Wrong Fest 2021” на датите 04 и 05.09.2021г. на територията на Гребна база Пловдив? Във Facebook  страницата на събитието е посочено, че фестът ще приключи в 01:00 часа на 06.09.2021г.

5. Направена ли е проверка от страна на ПОИ дали е спазен часът на приключване?

6. При издаване на разрешителни за заря, как се осъществява контролът за часовия диапазон на нейнито провеждане?

7. На сайта на Община Пловдив е посочен телефон за „Гореща линия на Пловдивски общински инспекторат – „Горещ телефон“ 6-111“. Защо посоченият телефон не работи?

8. На какъв телефон гражданите могат да подават сигнал към ПОИ в момента на нарушението и има ли дежурни екипи, които да реагират своевременно?

С уважение:

Румяна Толова

Общински съветник

ППГОС „КАУЗА ПЛОВДИВ“


Източник: GustoNews